Хаома

May. 30th, 2016 03:37 pm
danylo_kubai: (Default)
[personal profile] danylo_kubai

іґдрасила і бодхіволя
зводять ризоми до дерева
формалізують за схемою
до джейсона чи ексемеля
верблюда лева дитини
трікстера чи культуртрегера
блискавки там над дахами
грому відлуння на пальцях

іґдрасила і бодхіволя
де сліпотою знаків
де німотою синтакси
плетивом гілля тканиною
ряденцем рядять гештальти
драпуючи тлом фігури
і осипаючи листям
неплідність компілятивності

чорні зі сріблом листочки
вкрили мою парадигму
наратив заливає водою
у якій відбивається дискурс
весь у злото-зелених листочках
і усе поглинає світло
усвідомлення й демонтування
бодхіволі та іґдрасили

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

danylo_kubai: (Default)
Данило Кубай

February 2017

M T W T F S S
  12345
6789101112
1314 1516171819
20212223242526
2728     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 06:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios